ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ပုံတော်များကြည်ညိုနိုင်ရန်

တရားအားထုတ်နေပုံ
၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၉ - ဖလ်ယာဥ်ဓမာရုံ
တရားအားထုတ်နေပုံ
၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၉ - ဖလ်ယာဥ်ဓမာရုံ
တရားအားထုတ်နေပုံ
၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၉ - ဖလ်ယာဥ်ဓမာရုံ
တရားအားထုတ်နေပုံ
၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၆၉ - ဖလ်ယာဥ်ဓမာရုံ