တစ်နေ့တာတရားအလုပ်ချိန်

တရားစထိုင်ရန်

04:00 AM မနက် (၄)နာရာ အိပ်ယာထ
04:00 AM

မနက် (၄)နာရာမှ (၄:၃၀) အထိ စင်္ကြန်လျှောက်

အသေးစိတ်
04:30 AM

မနက် (၄:၃၀) မှ (၅:၃၀) အထိ ဘုရားရှိခိုး

အသေးစိတ်
05:30 AM

(၅:၃၀) မှစ၍ တရားစထိုင်ပါ

အသေးစိတ်
--:-- PM အနားယူပါ