ဝိသုဒ္ဓိဉာဏကထာ(ပါဠိ)

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

အယံ ဝိသုဒ္ဓိ ဉာဏကထာ သင်္ခေပေန ဝုစ္စတိ

ဝိသုဒ္ဓိဉာဏကထာ(ပါဠိ)

Published Date - ၁၉၅၆

Buddha Date - ၂၅၀၀

Myanmar Date - ၁၃၁၈

AD Date - ၁၉၅၆

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

၄၁ စာမျက်နှာ


ဝိသုဒ္ဓိဉာဏကထာ

 

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

သဒ္ဓမ္မရံသိ ဇာလိဿ၊ သဗ္ဗညုဿ မဟေသိနော။

သဒ္ဓမ္မရံသိ သင်္ခါတံ၊ စိရံ ဇောတေတု သာသနံ

 

အယံ ဝိသုဒ္ဓိ ဉာဏကထာ သင်္ခေပေန ဝုစ္စတိ အဓိကတ ဝိသေသာနံ ယောဂီနံ သုဗောဓာယ၊ ယေ ဥဒရဿ ဥန္နမန-သြနမနဝသေန ပါကဋံ ဝါယော ဖောဋ္ဌဗ္ဗရူပံ ဝါ ဖုသနဝသေန ပါကဋံ ဘူတတ္တယ ဖောဋ္ဌဗ္ဗရူပံ ဝါ ပဓာန ဝသေန အဘိနိဝိသိတွာ အနုက္ကမေန သဗ္ဗမ္ပိ ဆဒွါရိကံ နာမရူပံ ဝိပဿိတွာ ဒိဋ္ဌဓမ္မာ ဟောန္တိ ပတ္တဓမ္မာ ဝိဒိတဓမ္မာ ပရိယောဂါဠဓမ္မာ တိဏ္ဏဝိစိကိစ္ဆာ ဝိဂတကထံကတာ ဝေသာရဇ္ဇပ္ပတ္တာ အပရပ္ပစ္စယာ သတ္ထုသာသနေ။