ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂနိ ဒါနကထာ(ပါဠိ)

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂေါ နာမာယံ ဂန္တော ပိဋကတ္တယသာရဘူတော

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂနိ ဒါနကထာ(ပါဠိ)

Published Date - ၁၉၆၀

Buddha Date - ၂၅၀၄

Myanmar Date - ၁၃၂၂

AD Date - ၁၉၆၀

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

၈၁ စာမျက်နှာ


ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ နိဒါနကထာ 

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ


ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂေါ နာမာယံ ဂန္တော ပိဋကတ္တယသာရဘူတော သကလလောကေ ပဋိပတ္တိဒီပကဂန္ထာနံ အဂ္ဂေါ ဟောတိ သေဋ္ဌော ပမုခေါ ပါမောက္ခော ဥတ္တမော ပဝရော စာတိ ဝိညူဟိ ပသတ္တော။ တတ္ထ ဟိ သင်္ဂီတိတ္တယာရူဠဿ တေပိဋကဗုဒ္ဓဝစနဿ အတ္တံ သံခိပိတွာ သိက္ခတ္တယသင်္ဂဟိတံ ဗြဟ္မစရိယံ ပရိပုဏ္ဏံ ပကာသိတံ သုဝိသဒဉ္ဇူ။ ဧဝံ ပသတ္ထ​ေဿတဿ ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂဿ နိဒါနကထာယပိ ဘဝိတဗ္ဗမေတ။ တသ္မာဒါနိ တမ္ပကာသနတ္တမိဒံ ပဉှကမ္မံ ဝုစ္စတိ

“သော ပနေသ ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂေါ တေန ကတော၊ ကဒါ ကတော၊ ကတ္ထ ကတော၊ ကသ္မာ ကတော၊ ကိမတ္ထံ ကတော၊ ကိံ နိဿာယ ကတော၊ ကေန ပကာရေန ကတော၊ ကိဿ သကလလောကေ ပတ္တဋော”တိ။

တတ္ထ ကေန ကတောတိ အာစရိယဗုဒ္ဓဃောသတ္ထေရဝရေန တေပိဋက သင်္ဂဟဋ္ဌကထာကာရေန ကတော။

ကဒါ ကတောတိ အမှာကံ ဘဂဝတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ သကလ လောကနာထဿ ပရိနိဗ္ဗုတိကာလတော ပစ္ဆာ ဒသမေ ဝဿသတကေ (၉၇၃ ဗုဒ္ဓဝ​ေဿ) ကတော။

ကတ္ထ ကတောတိ သီဟဠဒီပေ အနုရာဓပုရေ မဟာဝိဟာရေ ကတော။

ကသ္မာ ကတောတိ ဝိသုဒ္ဓိကာမာနံ သာဓုဇနာနံ တဒမိဂမုပါယံ သမ္မာပဋိပတ္တိနယံ ဉာပေတုကာမတာသင်္ခါ တေန အတ္တနော အဇ္ဈာသယေန သဉ္စာဒိတ္တာ, သံဃပါလတ္ထေရေန စ အဇ္ဈေသိတတ္တာ ကတော။

ဧတ္တ ပန ဌတွာ အာစရိယဗုဒ္ဓဃောသတ္ထေရဿ ဥပ္ပတ္တိ ကထေတဗ္ဗာ၊ သာ စ မဟာဝံသေ (စူဠဝံသောတိပိ ဝေါဟရိတေ ဒုတိယဘာဂေ) သတ္တတိံ သမပရိစ္ဆေဒေ ပန္နရသာဓိကဒွိသတဂါထာတော့ (၃၇/၂၁၅) ပဋ္ဌာယ ဗာတ္တိံသာဝ ဂါထာဟိ ပကာသိတာယေဝ။ ကထံ ?